Стандарт тодорхойлолт:

Шинжилгээний арга*

Хандлаг, хуурай бодисоор

> 77

 

3.1.4.2.2

Чийглэг

< 5

%

3.1.4.1

Шүүсний өнгө

3 - 8

ЕВС

3.1.4.2.8.1

Уургийн агууламж, хуурай бодисоор

9.5-11.5

%

3.1.4.5.1.1

Колбахын тоо

36 - 45

%

3.1.4.5.3

Friabilimeter

Бутрах чадвар

> 75

%

3.1.3.6

Шилэнцэр /комплекс/

< 3

%

 *Шинжилгээний арга MEBAK, Raw Materials, 2011

Захиалгын доод хэмжээ: 500 кг-аас дээш