Стандарт тодорхойлолт:

Шинжилгээний арга*

Хандлаг, хуурай бодисоор

> 83

%

R-205.01.080[2016-03]

Чийглэг

< 6

%

R-200.18.020[2016-03]

Чаналгын шүүсний өнгө

5 - 6

ЕВС

R-205.07.110[2016-03]

Уургийн агууламж, хуурай бодисоор

<11.5

%

R-200.20.030[2016-03]

*Шинжилгээний арга MEBAK, Raw Materials, 2016